Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Tisknout
Mapa webu

Píše se o nás

Vloženo: 15.2.2023 | Autor: Smola | Zobrazeno: 137x
V Jabloneckém deníku byl 14. 2. 2023 publikován článek s názvem" Žít ve Velkých Hamrech býval horor. Radnice problém vyřešila chytře a lidsky." Článek popisuje změny, které se udály ve městě od roku 2012. Naleznete-li chvilku, tak si článek přečtěte a dočtete se i o NAŠÍ škole. Odkaz naleznete níže.

Odkaz na článek: https://jablonecky.denik.cz/z-regionu/velke-hamry-vyloucene-lokality.html

 

Dále si můžeže přečíst článek týkající se shrnutí projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II., který skončil k 31. 12. 2022. Autorkou je bývalý paní ředitelka Ing. Zdeňka Juklová.

 

 

Název příjemce

Město Velké Hamry

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016959

Název projektu

Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II

 

 

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II byl zaměřen na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských žáků do vzdělávání v hlavním proudu.

 

V rámci projektu škola realizovala aktivity zaměřené na podporu žáků, rodičů a pedagogů školy. Škola řešila nejen obsazení personálních pozic na podporu inkluze ve škole, ale jednalo se zejména o přímou podporu žáků formou doučování žáků, volnočasových aktivit pro žáky školy a podporu karierového poradenství. V oblasti podpory pedagogů, kterou považujeme za velmi důležitou, probíhaly aktivity zaměřené na spolupráci se školami formou sdílení zkušeností, skupinové supervize a podpora externími experty zejména v oblasti zavádění principů PBIS a vytváření vhodných podmínek pro výuky v heterogenních třídách. Rodiče byli zapojeni do projektů školy a další aktivity cílily na rozvoj rodičovských kompetencí a spolupráci se školou.

 

Hlavním cílem bylo snížit školní neúspěšnost žáků, a připravit je k dalšímu vzdělávání na středních školách, tj. zajistit podporu žákům v ZŠ tak, aby nedocházelo k jejich selhávání ve vzdělávání a předčasnému opuštění vzdělávacího systému, což znamená primárně dokončit základní vzdělání. Nadále škola procházela změnou ve prospěch proinkluzivního prostředí. Po celou dobu projektu pracovali tři pedagogové na sdílené pozici koordinátor inkluze za školu, kde každý z nich měl na starosti specifickou část agendy. Škoda jen, že ukončením projektu nelze tyto pozice z finančních důvodů udržet i do budoucna, neboť jejich pilotáž jednoznačně potvrdila potřebnost pro efektivní nastavení inkluzivních opatření ve škole.

 

Díky projektu byla zřízena a využívána pozice školního psychologa. Jeho podpora byla velmi důležitá, zejména v období po „covidu“, kdy došlo k výraznému zhoršení psychické pohody řady žáků, a to nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jako velmi vhodné se jevilo i zřízení pozice sociálního pedagoga. Po odchodu kolegyně na mateřskou dovolenou se bohužel škole nepodařilo tuto pozici obsadit pedagogem s požadovanou kvalifikací.

 

Škola navázala na předchozí projekt i intenzivní přímou podporou žáků formou doučování a volnočasových kroužků, kde se dařilo rozvíjet inkluzivní prostředí formou zapojení dětí z různého prostředí. Velmi se osvědčil kroužek zaměřený na romské tance, kam se postupně zapojovaly dívky i z neromského prostředí.

 

Nedílnou a důležitou podporou určenou pedagogickým pracovníkům při uplatňování inkluzivních opatření je sdílení a získávání poznatků z příkladů dobré praxe a kontaktu s experty v oboru.

 

Velkou výhodou projektu bylo i propojení školy s dalšími partnery, zejména městským komunitním centrem a jeho pracovníky. Právě díky koordinaci postupů se dařilo řešit i složitější situace. Ve škole se téměř nevyskytuje záškoláctví a pokud ano, je řešeno na mnoha úrovních, což přináší rychlý efekt.

 

Za velký úspěch považujeme výrazné začlenění romských dětí do života školy, které by nebylo možné bez nasazení zúčastněných pracovníků a finanční podpory dětí. Žáci se účastní mimoškolních aktivit, a zejména školních, např. účast na stmelovacích kurzech, exkurzích, lyžařských kurzech, což se dříve vůbec nedařilo.

Realizací pokračovacího projektu se podařilo významně upevnit procesy v přístupu ke společnému vzdělávání. Osvědčuje se užší partnerství, společné diskuze mezi městským komunitním centrem, mateřskou školou a základní školou. Tento funkční systém by ráda škola zachovala, některé oblasti budou však potřebovat hledat řešení v oblasti financování, neboť jak personální pozice, tak podpora žáků se bez financí nepodaří udržet.

 

Díky předchozímu a tomuto projektu se podařilo během 5 let nastavit funkční systém působící na vzdělávací proces s výrazným zaměřením na všechny děti, včetně těch, které mají nějaké specifické potřeby. Realizací projektu se daří naplňovat vize školy a umožňovat dětem z Velkých Hamrů navštěvovat nejbližší školu a vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu, pokud jim to neznemožní těžký osobní handicap (zdravotní, či mentální). Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobý proces a každé přerušení nastavených procesů a aktivit může tuto cestu zastavit, i zvrátit.

 

Škola bude hledat další možnosti, které podpoří zachování stávajících trendů. Velkým cílem do budoucna je ještě více podpořit oblast kariérového poradenství, a vytvořit tím podmínky pro žáky, aby po úspěšném absolvování základní školy mohli pokračovat ve své karierové přípravě na středních školách, a tím podpořit přirozenou integraci těchto osob mezi majoritní společnost.

  

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.