Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Tisknout
Mapa webu

Školní poradenské pracoviště

Naše školní poradenské pracoviště je plně obsazené. Podporu zajišťují speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholožka a psycholožka pro ukrajinské žáky a kariérový poradce a koordinátoři inkluze. Tito odborníci jsou připraveni poskytnout podporu žákům, jejich rodičům i pedagogům školy. V případě potřeby doporučí odborné pracoviště. Další informace najdete níže...

 

Hlavní cíle školního poradenského pracoviště 

 • zkvalitnit klima školy,
 • pracovat se všemi subjekty školy i s žáky a vytvořit širokou základnu preventivní činnosti,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou, 
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření,
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření ŠVP, 
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními.

 

Hlavní činnosti školního poradenského pracoviště 

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění zaměřené zejména na: 

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 
 • prevenci školní neúspěšnosti, 
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,  
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,  
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,  
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,  
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,  
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními. 

 

Na tomto odkaze naleznete kontakty na poradenská zařízení, psychology, linky bezpečí, sociální zařízení, atd. v regionu.

zde (Velikost: 92.62 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.